Chatra Shabd Roop in Sanskrit - छत्र शब्द के रूप संस्कृत में

Chatra Shabd Roop in Sanskrit

छत्र शब्द अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है। सभी नपुंसकलिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनायें जाते हैं, जैसे- फल, ज्ञान, धन, जल, अन्न, हृदय, वन, कमल, कुल, कार्य, काल, कोमल, कौशल, क्षेत्र, ऋण, उपवन, नगर, गृह, खाद्य, चक्र, चित्र, चरित्र, जन्म, पुष्प, पत्र, कमल, बल, पुस्तक, दुग्ध, मित्र, मुख, नक्षत्र आदि।

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा छत्रम् छत्रे छत्राणि
द्वितीया छत्रम् छत्रे छत्राणि
तृतीया छत्रेण छत्राभ्याम् छत्रैः
चतुर्थी छत्राय छत्राभ्याम् छत्रेभ्यः
पंचमी छत्रात् / छत्राद् छत्राभ्याम् छत्रेभ्यः
षष्‍ठी छत्रस्य छत्रयोः छत्राणाम्
सप्‍तमी छत्रे छत्रयोः छत्रेषु
सम्बोधन हे छत्र! हे छत्रे! हे छत्राणि!

Post a Comment

0 Comments